logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
 
วิสัยทัศน์
            บริหารที่ราชพัสดุในจังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมีราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาตรฐานสากล
 
ภารกิจ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล และการบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ดำเนินการประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมธนารักษ์
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
พันธกิจ
1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
2. พัฒนาที่ราชพัสดุ เพื่อเพิ่มมูลค่าและหรือรายได้
3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและได้มาตรฐานสากล
4. ประสานงาน และปฏิบัติตามนโยบายของกรมธนารักษ์
5. ปฏิบัติตามนโยบายของจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
การใช้ประโยชน์ในราชการ
          - อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ ใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุและเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
          - ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 
การพัฒนาและจัดหาประโยชน์
          - การจัดให้เช่า จัดหาประโยชน์ การทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น การกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดทำเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจารณาผลประมูล การจัดทำสัญญาเช่า ทะเบียนรายตัวผู้เช่าและบัตรประจำตัวผู้เช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการ การหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน การรับมอบอาคาร
          - การโอนสิทธิการเช่า เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
          - การต่ออายุสัญญาเช่า การให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
          - การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
          - การขอดำเนินการอื่น ๆ ตามสัญญาและนอกเหนือสัญญา
          - การใช้สิทธิตามสัญญา การบอกเลิกสัญญา
          - การพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์
          - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
ส่วนจัดการฐานข้อมูล
ด้านทะเบียนและหลักฐาน
      จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
          - ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง
          - เก็บรักษา และจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินราชพัสดุ
          - อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
          - ผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานราชของรัฐตามกฎหมายเวนคืนหรือกฎหมายอื่น
          - การรับมอบการส่งคืนที่ดินจากการใช้ประโยชน์ในราชการหรือจากการจัดให้เช่า
 
ด้านสำรวจและส่งเสริมการรังวัด
          - ดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่เพื่อให้ทราบถึงที่ตั้งแนวเขตรายละเอียดทางกายภาพการใช้ประโยชน์
         - การสำรวจรังวัดกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมืองในภาคสนาม
         - จัดหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุจากหน่วยงานอื่น เช่น รูปแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ค่าพิกัด หมุดหลักฐานที่ดิน
         - ดำเนินการให้ได้มาซึ่งหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินและดำเนินการอื่น ๆ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
         - รวบรวมเก็บรักษา ตรวจสอบหนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน
         - พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุฯพ.ศ. 2538 
         - จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
         - จัดเก็บ ควบคุม ดูแล จัดหา บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
         - ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่
 
ด้านการวางแผนและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
         - ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ
         - ดำเนินการเกี่ยวกับการโยกย้ายหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์ ผู้เช่า ผู้บุกรุก
         - ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเลและลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
         - ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
         - ให้คำแนะนำ จัดทำคู่มือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
         - ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
         - ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ เช่นการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ 
         - ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
         - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน        
         - ประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
         - ประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดเพื่อใช้จัดเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
         - งานรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับราคาประเมินที่ดิน
         - งานกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
         - งานกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างไม่แล้วเสร็จ
         - ให้บริการขัอมูลความรู้เกี่ยวกับงานประเมินราคาทุนทรัพย์แก่หน่วยงานต่าง ๆ
 
ส่วนบริหารทั่วไป
ด้านการเงินและบัญชี
         - ดำเนินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
        - ดำเนินการ เบิก-จ่าย เงิน และควบคุมเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนทำบัญชี และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
        - ดำเนินการจัดเก็บและออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา ภาษีต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าชำระให้กับทางราชการ พร้อมทั้งลงรายการในทะเบียนรายตัวผู้เช่าที่ราชพัสดุ
        - ควบคุม ดูแล เก็บรักษาเงินที่จัดเก็บได้พร้อมรวบรวมเงินนำส่งคลัง
        - ควบคุม ดูแล ดำเนินการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงท้องที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ราชพัสดุ ประสานฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำประมาณการรายได้ประจำปี
        - เร่งรัดติดตาม ทวงถามเงินค้างชำระต่าง ๆ ทุกประเภท
        - จัดทำรายงานการจัดเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกัน เงินค้างชำระ และ ภาษีต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้กับทางราชการ
 
ด้านพัสดุและบันทึกข้อมูล
         - ปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ
        - ร่างหนังสือราชการซึ่งมิใช่หน้าที่ของส่วนใด
        - พิมพ์หนังสือราชการ โรเนียว ถ่ายเอกสาร
        - ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร
        - ตรวจและรายงานวันลาของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานฯ
        - ดำเนินการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานฯ รวมทั้งควบคุมการใช้ และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์
        - ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ และงานเกี่ยวกับสารสนเทศ ดำเนินการจัดเก็บ และดูแลรักษาเอกสารของทางราชการ
 
 
 
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 513 ครั้ง