logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

แผนงาน/โครงการ

 • แผนปฏิบัติการโครงการนำที่ดินราชพัสดุมาใช้ประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน (จัดที่คลายทุกข์ คืนสุขประชาชน) ปีงบประมาณ 2559
  23 มีนาคม 2559
 • แผนการปฏิบัติงานสำรวจที่ราชพัสดุ 3 กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  27 กุมภาพันธ์ 2558
 • แผน/ผลการปฏิบัติงาน (Action Plan)
  27 กุมภาพันธ์ 2558