logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ธพ.นรนุช แก้

นางสาวนรนุช เดชพิชัย

เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน

 

นางสาวนฤภร มุขแจ้ง

เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
 
 

นายเกษม สุขแสนไกรศร
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
 
 
นางพรทิพย์ พะหะละ
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
 
 
นางพนมวัลย์ วัชชพันธ์
เริ่มดำรงตำแหน่ง 17 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2557
 
 
นางชุติมา กลิ่นรัตน์
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555
 
 
นางสาวจินตนา กิจจำนงค์
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 31 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551
 
 
นายชาคร ชนวรบุตร
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2544 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2546
 
 
นางสาวสดศรี ขวัญมงคล
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 7 ธันวาคม 2542 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2544
 
 
นายสมศักดิ์ อุทัยผล
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2541 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2542
 
 
นางสาววินิดา กิจนุกูล
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 10 กรกฎาคม 2538 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2541
 
 
นายอำนาจ อิศรกุล
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 3 มิถุนายน 2534 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2536
 
 
นางศรีรัตน์ โพธิ์ประยูร
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 8 กรกฎาคม 2536 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2538
 
 
นายมนู แย้มสาย
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 16 พฤษภาคม 2530 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2534
 
 
นายน้อย เจนใจวิทย์
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 1 พฤษภาคม 2528 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2530
 
 
นายวิสูตร เกษจันทร์
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 10 มกราคม 2526 ถึงวันที่ 31 เมษายน 2528
 
 
นายสมหมาย พลพานิช
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 19 มกราคม 2525 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2526
 
 
นายสมชาย ชิโนดม
ดำรงตำแหน่ง วันที่ 12 พฤษภาคม 2524 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2525
 
 
นายนิทัศน์ สมมณี
เริ่มดำรงตำแหน่ง วันที่ 19 พฤษภาคม 2520 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2524
 
 
นายธรรมนูญ อินทรโยธา
ดำรงตำแหน่ง 25 มิถุนายน 2516 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2520
 
 
 
26 ตุลาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 568 ครั้ง