logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศร่าง TOR

 • ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference:TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ
  14 สิงหาคม 2563
 • ร่างประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (Size M) พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  29 เมษายน 2562
 • ร่างประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 2 ชั้น (Size M) พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  15 มีนาคม 2562